هر دوشنبه اعتبارت رو دو برابر کن!
در دوشنبه های دوزرده، جین پوینت اعتباری شما دو برابر میشه، برای مثال اعتبار 200هزارتومانی شما به 400هزارتومان تبدیل میشه!

1

guideImage-1

2

guideImage-2

3

guideImage-3
JEANSWEST FITS BEST